הובלת תוצרת חקלאית

עוגן מרכזי בפעילות החברה הוא שינוע תוצרת חקלאית.

  • הובלת תוצרת חקלאית מהשדה לבתי האריזה
  • הובלת תוצרת חקלאית מבתי האריזה לנמלים ולנקודת השיווק
  • הובלת חלב גולמי מהרפתות למחלבות
  • הובלת עופות חיים למפעל העיבוד
  • הובלה בנתמכים מצוידים במערכת להפעלת הקירור